• نگران نباش”مش حسن” تو تنها نیستی
 • همه ما گاوهایمان را گم کرده ایم…
 • خواب بودیم که دارو ندارمان را بردند! حق داشتی مش حسن، گاهی، چاره ای به غیر از ناباوری و انکار نیست!
 • آدمی که چیزی برای از دست دادن ندارد از دست می رود!…
 • تو راست می گفتی! هیچ چیز اتفاقی نبود،. این جا تمام دلخوشی ها را در روز روشن قتل عام کردند…
 • برو مش حسن، برو! این روستای ماتم زده خیلی وقت است هیچ گاوی ندارد…

 • مجید انتظامی

 • صبر بسیار ببایدپدر پیر فلک را / که دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

 • بهزاد فراهانی

 • عباس محبوب/پرویز شفیع زاده

 • احسان کرمی

 • داریوش اسد زاده

 • پوران درخشنده

 • مسعود کیمیایی