سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران

روابط عمومی در یک نگاه

 

تاريخچــه تاســيس روابــط عمومــى در ايــران و تاســيس دانشــكده علــوم ارتباطــات

روابط عمومی در یک نگاه- شـيوه نــوين روابـط عمومـى در ايــران بـا ملـى شــدن صنعــت نفــت هـــمزمان اســت ، سپـــس وزارتخـــانه هـا و سـازمانهاى زيـادى بـه منظـورنشر اخــبار و ارائه عملــكرد انجــام شده و ارتباط مردمــى و تسـلط برافـكار عمومى و ايجـاد ارتباط بــا رســانه هــاى همگانــى نيــاز خــود را در ايــن زمينــه احســاس كــرده و روابــط عمومــى را بــه شــكل نخســتين آن آغــازكردنــد.نخســتين روابــط عمومــى در ايــران بــه طــوررســمى در مـرداد مـاه سـال ١٣٣٢ شمسـى درشــركت ســابق نفــت ايــران آغــاز بــه كار كــرد و اوليــن گرداننــدگان آن دكتــر نطقــى اســتادعلــوم ارتباطــات و شــاعر ونويســنده معاصــرمرحـوم ابوالقاسـم حالـت بودنـد كـه بعـدا اسـتادابوالفضـل مرعشـى نيـز بـه ايـن جمـع پيوسـت .در بســيارى از ســازمان ها و ادارات تــا ســال١٣٤٥ اداراتــى بــه نــام تبليغــات و انتشــارات ويــا انتشــارات و اطلاعــات فعاليــت مــى كردنــدكــه از ايــن تاريــخ بــه بعــد نــام ايــن ادارات بــه روابــط عمومــى تغييركــرد.

در ســـال ١٣٤٥ مســئولان شــركت ملــى نفـــت ايــران ، موسســه مطبـــوعاتى كيـــهان ، دانشــگاه تهــران و وزارت اطلاعـات و جهانگـردى وقـت بـه فكـر تاسيــس يــك مركــز آمــوزش عالــى بــراى رشــته روابــط عمومــى افتادنــد .ايـن مركـز يـك سـال بعـد افتتـاح شـد و بيـشاز صــد نفـر دانشــجو از ميــان فــارغ التحصيــلاندوره دبيـــرستان را جهــت تحصيــل در دوره ليســانس روابــط عمومــى پذيرفــت ايــن مركــزدرآغــاز نــام مؤسســه عالــى مطبوعــات و روابــط عمومــى را بــراى خــود برگزيــد .ايــن مؤسســه پــس ازچنــدى نــام «روابط عمومی در یک نگاه، روابط عمومی چیست، روابط عمومی» را بــه خــود گرفــت و بعدهــا بــه «دانشــكده علــوم ارتباطــات اجتماعــى» تغييرنــام داد و تــا ســال ١٣٥٨ بــه فعاليــت مشــغول بــود . درطــول ســيزده ســال فعاليــت ايــن دانشــكده نزديــك بــه هــزار نفــرموفـق بـه اخـذ مـدرك ليسـانس روابـط عمومـی از آن شــدند.

شرح وظايف روابط عمومى

مهمتريــن وظيفــه روابــط عمومــى ، شــناخت افـكار عمومـى و نفـوذ در آن بـراى جلـب رضايـت افكارعمومـى نسـبت بـه سـازمان اسـت كـه هـمدر درون ســازمان و هــم در بيــرون ازســازمان دنبـال مىشـود.بى ترديد، ايـن وظيفـه در قالـب مجموعــه اى از فعاليتهــاى ارتباطــى صــورت مى گيــرد كــه مى تــوان آنهــا را تحت عناويــن ارتباطــات ، امــور فرهنگــى و نمايشــگاهها،انتشــارات ، ســنجش افــكار و پژوهــش وبرنامه ريزى دســته بندى كــرد. كــه در زيــر بــه تشــريح ايــن وظايــف مى پردازيــم .

ارتباطات

 • سياسـتگذارى، برنامه ريـزى و كاربـرد شـيوه ها و برنامه هــاى مناســب بــراى انعــكاس اهــداف ،سياســت ها،فعاليت ها، و مواضــع ســازمان بــه مخاطبــان رســانه ها و جامعــه
 • گــردآورى ، جمع بنــدى و تحليــل نظرهــاو ديدگاههــاى مــردم، نخبــگان و رســانه هادر زمينــه فعاليتهاى ســازمان و ارائــه آن بــه مديريــت .
 •  تــلاش بــراى تقويــت هرچــه بيشــتر روحيــه تفاهــم بيــن كاركنــان و مديــران و اهميــت سـازمانى و زمينه سـازبراى برقـرارى ارتباطـات بيــن آنــان .

اعلان مواضع سازمان

 • عضويــت و شــركت در جلســه هاى مهــم ســازمان بــه منظــور آگاهــى از فعاليتهــا، سياســت ها، خط مشــى ها، برنامه هــا ورونــدفعاليتهــا و نيــز آگاهــى از نتايــج ســايرنشســت ها و گردهمايى هــا وملاقات هــا.
 • تدويـن «تقويـم جامـع ارتباطـات سـازمانى»درقالــب ملاقات هــا و بازديدهــاى مســئولان ســازمان باشــخصيتهاى حقيقــى و حقوقــى،كاركنــان و اقشــار مختلــف مــردم بــاهــدف تــداوم و گســترش اصولــى وتلطيــف روابــط وتنظيــم افــكار عمومــى .
 • تــدارك تمهيــدات و اقدامــات لازم بــراى راهنمايـى اربـاب رجـوع و تسـهيل دسترسـى بـه مراكــزومسئولان سازمان ها
 •  برنامه ريــزى و اطلاع رســانى بــه مــردم دربـاره عملكـرد سـازمان بـه انگيـزه تنويـر افـكارعمومــى
 • تدويــن برنامــه ســالانه مصاحبه هــاى مسـئولان سـازمان بـا مطبوعـات، متناسب بـااولويتهــاى ســازمانى ونيازهـاى افكار عمومـى.
 • تهيــه و تنظيــم اطلاعــات پايــه اى از ســازمان بـراى ارائـه بـه مراجعـان و ميهمانـان سـازمان بـه زبانهـاى مختلـف
 • ايجــاد ارتبــاط احســن بــا مطبوعــات ، راديــو، تلويزيون و خبرگزاری هـا و بهره بردارى بهينه از آنهــا براى اطلاع رســانى بــه مــردم

امور فرهنگى و نمايشگاهها

 •  مشـاركت در برگـزارى سـمينارها و گردهمايـى تخصصـى و عمومى ســازمان .
 •  پوشــش تبليغــى ســاختمان ها وفضاهاى عمومــى ســازمان در گراميداشــت ايــام و مناســبت هاى ويــژه .
 • تدويـن و اجـراى طـرح جامـع تبليغـات بـراى فضاســازى فرهنگــى – تبليغــى در ســاختمانها و محوطه هــا.
 •  مديريـت نمايشـگاهها (سـالانه، دائمـى و …) درخـارج و داخـل سـازمان.
 • طراحـى و توليـد هدايـاى تبليغاتـى بـراى اهـدابــه مخاطبــان (متناســب بــا ســلايق و علايــققشــرها).
 • تهيـه، تدويـن و اجـراى تقويـم مراسـم داخـلسـازمان .
 • راه انــدازى و اداره مــوزه و اتــاق انتظــارات ســازمان .
 • توليــد و ســفارش ســاخت آگهى هــاى تلويزيونـى و فيلم هـاى مـورد نيـاز بـراى تبليـغ عملكــرد و مستندسازى ســازمان .

انتشارات

 • تدويـن كتـب، جزوههـا و تهيـه مـواد انتشـاراتىبـه منظـور معرفى سـازمان .
 •  گــردآورى و نشــر اطلاعــات و اخبــار وگزارشــهاى مربــوط بــه سياســتها، فعاليت هــا،طرحهــا و برنامه هــا باشــيوه ها و قالب هــاى مؤثــر و مناســب .
 • تدويــن و انتشــار خلاصــه عملكــرد ســالانه ســازمان بــراى ارائــه بــه افــكار عمومــى.
 •  انتشــار نشــريه داخلــى و بــرون ســازمان.

سنجش افكار

 •  تهيــه گزارشهــاى تحليلــى ادوارى (ماهانــه/فصلى /ســالانه ) از افــكار عمومــى داخــل و خــارج از سـازمان براى ارائـه بـه مديريـت.
 • نقــد و بررســى بازتــاب فعاليتهــاى ســازماندر نظــر اقشــار مــردم بويــژه نخبــگان، رســانه و دســتگاهها ازيكســو، مديــران و كاركنــان ازسـوى ديگـر وارائـه گـزارش به مديريـت.
 •  ســنجش افــكار عمومــى درون ســازمانى بــه منظــور بازيابــى مســائل و ارائــه راه كارهــاى مناســب بــه مديريــت .
 •  طراحــى و اجــراى نظــام گــردآورىپيشــنهادهاى كاركنــان بــه منظــور ترغيــب كاركنـان بـه مشـاركت هرچـه مؤثرتـر در بهبـودجريــان امــور ســازمان