سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران

زن و بازیابی هویت حقیقی

به كوشش: موسسه‌پژوهشی‌فرهنگی انقلاب‌اسلامی
ناشر: انقلاب اسلامی
موضوع كتاب: علوم انسانی
نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: تابستان ۱۳۹۱
شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه
تعداد صفحه: ۳۲۰ صفحه