سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران

فیزیک برند منتشر شد!

فیزیک برند منتشر شد!

کتاب فیزیک برند با ترجمه احمد ارژمند از سوی انتشارات مبلغان منتشر شد.

این کتاب را آرون کلر، رنی مرینو ، دن والس نوشته و در آن  از چگونگی تاثیر برند بر باور ها و رفتار های ما سخن گفته اند.

در این کتاب مطالب به چاپ رسیده است:

  • مطالعه برندها، مطالعه انسان هاست
  • سه مدل موفق جذاب
  • اجتماعی بودن،دیجیتالی بودن نیست
  • در جهانی بدون برند روزها چگونه می گذرند؟