سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران

متریک های بازاریابی منتشر شد!

متریک های بازاریابی منتشر شد!

متریک های بازاریابی برنده جایزه بهترین کتاب در حوزه بازاریابی منتشر شد.

کتاب متریک های بازاریابی را پل دبلیو . فاریس . نیل تی . بندل  ، فیلیپ ای . فیفر ، دیوید جی . ریستین نوشته و سینا قربانلو آن را به زبان فارسی ترجمه کرده است و انتشارات مبلغان به چاپ رسانده است.

در این کتاب به موضوعات زیر پرداخته شده است:

  • انواع روش ها و ابزار های اندازه گیری عملکرد در حوزه های ترویج فروش
  • تبلیغات
  • توزیع
  • ادراکات مشتری
  • سهم بازار
  • قیمت گذاری
  • حاشیه های سود
  • پورتفو ها
  • ارزش ویژه برند