سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران

نشست کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با حضور سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران